altDe fusie binnen het parochieverband De Viersprong gaat door, zo heeft Bisschop De Korte zaterdag 26 november bekend gemaakt. In een bijeenkomst in de RK kerk in Drachten werd het beleidsplan tot 2020 van het Bisdom gepresenteerd. Het beleidsplan heeft als titel "Kwetsbaar en hoopvol". In dit beleidsplan wordt de toekomstige organisatiestructuur van de parochies beschreven. Tussen nu en 2016 moet dit voltooid zijn. De verwachting is dat de parochies Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum ruim voor die tijd klaar zijn.

In het TV-programma "Geloofsgesprek" van zondag 27 november vertelde Bisschop de Korte over de toekomst van het geloof in zijn bisdom. (Binnenkort volgt hier de link naar Uitzending Gemist)

Voor het fusieproces is een speciale website opgericht: www.overhoop.net

Lees verder voor de complete brief van de bisschop


Groningen, 26 november 2011
Van: bisschop Gerard de Korte
Aan: alle parochianen in het bisdom Groningen-Leeuwarden
 
Geachte parochianen,
 
Deze zaterdag heb ik het definitieve beleidsplan van ons bisdom voor de jaren tot 2020 gepresenteerd in de rooms-katholieke kerk van Drachten.
Sinds het eerste beleidsplan werd gepresenteerd, in november vorig jaar, heb ik met stafleden en andere bisdommedewerkers een rondgang gemaakt langs alle 19 samenwerkingsverbanden van de parochies in ons bisdom.
Die rondgang, ook wel consultatieronde genoemd, heeft geleid tot aanpassingen in het beleidsplan.
Deze aanpassingen betreffen niet zo zeer het beleid op de verschillende werkvelden – zoals liturgie, kerkopbouw, catechese en diaconie – maar vooral de organisatiestructuur van de parochies.
Tijdens deze rondgang heb ik instemming gehoord, maar ook aarzelingen bij mijn voornemen om parochies bestuurlijk samen te voegen. Er werd gesproken over mogelijk verlies van identiteit en betrokkenheid. Ook werd er gevraagd om meer tijd voor het fusieproces.
Omdat de huidige organisatiestructuur niet toekomstbestendig is, heb ik toch moeten besluiten om toe te werken naar één bestuursmodel van 19 nieuwe parochies, grotendeels overeenkomend met de huidige samenwerkingsverbanden. Dit betekent een bestuurlijke fusie van de huidige parochies in een samenwerkingsverband tot één nieuwe parochie. Daarbinnen zullen de lokale geloofsgemeenschappen als locaties blijven bestaan.
alt
Ik heb rekening willen houden met geuite aarzelingen. Daarom heb ik tevens besloten om voor de samenvoeging verschillende ‘startmomenten’ toe te staan, namelijk vanaf heden tot uiterlijk 1 januari 2016. Per samenwerkingsverband is er maximaal twee jaar intensieve begeleiding vanuit het bisdom beschikbaar.
Ik hoop overigens dat zoveel mogelijk parochies direct beginnen met het fusieproces, zodat we zo snel mogelijk overal in het bisdom de nieuwe bestuursstructuur kunnen realiseren.
Ook als parochies nog niet direct met het fusieproces beginnen, kunnen ze niet stil zitten. Want in de periode 2012-2015 behoort sowieso de samenwerking tussen de parochies steeds nauwer te worden.
Zo dient er een samenwerkingsovereenkomst te zijn en een stuurgroep met de pastoor en bestuursleden van elke parochie. Ook behoort er een gezamenlijk pastoraal beleidsplan te zijn. Verder dient de financiële systematiek van de parochies in het samenwerkings-verband op elkaar afgestemd te worden. En jaarlijks verwacht ik een rapportage over de stappen die gezet zijn in de samenwerking.
Op het moment dat de parochies in uw samenwerkingsverband het samenvoegingsproces daadwerkelijk starten, dus overgaan van de fase van steeds nauwere samenwerking naar de uiteindelijke fusie, wordt er een projectgroep in uw samenwerkingsverband opgericht, die met ondersteuning vanuit het bisdom de samenvoeging binnen maximaal twee jaar gestalte gaat geven.
U kunt dit beleidsplan vinden op de website van ons bisdom. Bovendien is er een speciale site voor de begeleiding van het fusieproces; die site heet: www.OverHoop.net.
Ik realiseer mij terdege dat het proces dat nu wordt opgestart een grote inzet vraagt van iedereen die zich bij uw geloofsgemeenschap betrokken voelt. In zekere zin moeten wij met minder mensen en minder middelen meer realiseren. Het komt nu aan op fundamenteel vertrouwen, op de Heer en in elkaar.
Ik roep alle betrokkenen op om met een dienstbare opstelling en onderling vertrouwen samen te werken aan de inhoudelijke vitalisering én de bestuurlijke reorganisatie.
Wij kunnen dit doen vanuit de geloofsovertuiging dat de levende Christus bij ons is en door ons handelen zichtbaar wil worden.
 
Met vriendelijke groet en in Christus verbonden,
 
+Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden

Vieringen binnenkort