ANDERE TIJDEN

 
Met ingang van 1 december aanstaande verandert het vieringenrooster voor onze parochies. Vanaf die datum zullen de tijden als volgt zijn:
 
Bolsward:    
zaterdag       19:00 uur: communieviering en in de toekomst gebedsdienst
zondag          11:00 uur: eucharistieviering
 
Makkum:     
zaterdag       Geen zondagsviering
zondag          09:30 uur afwisselend eucharistie- en communieviering
 
Witmarsum:
Zaterdag       Geen zondagsviering
Zondag          09:30 uur: afwisselend eucharistie- en communieviering
 
Workum:
Zaterdag       ene week 19:00 uur eucharistieviering, andere week geen viering
Zondag          ene week geen viering, andere week communieviering
(Workum heeft dus om en om een viering op zaterdag of op zondag.)
In het parochieblad van november zullen we al een volledig vieringenrooster opnemen voor de eerste weken van december.
 
Er zijn belangrijke redenen om deze wijziging door te voeren.
Als eerste stellen we vast dat het huidige rooster geen recht doet aan de goede samenwerking die we hebben als vier parochies. Bolsward had elke week eucharistie, terwijl de drie andere parochies hoogstens eens per maand eucharistie konden vieren. In de nieuwe opzet heeft Bolsward nog steeds elke week eucharistie, maar de andere parochies elke twee weken. Waarbij Workum daarnaast eens in de vier weken eucharistie viert op zaterdag in Nij Marienacker. Een bijkomend voordeel van dit nieuwe rooster is de mogelijkheid voor de pastoor om in alle parochies dichter
bij de gemeenschap te staan. Hij is immers niet alleen pastoor van Bolsward, maar ook van Makkum, Witmarsum en Workum. Bovendien beantwoorden we
zo aan de wens van onze bisschop om het aantal communievieringen in de parochies te verminderen en ruimte te maken voor meer eucharistievieringen.
Algemeen
 
Er is echter nog een belangrijke reden om het rooster aan te passen. Onze kerkelijke traditie kent een grote rijkdom aan liturgische vormen om samen te vieren, terwijl er ook alle ruimte is om af en toe wat nieuws te proberen. Daar willen we meer van profiteren. Als eerste in Bolsward, maar zeker ook in de andere parochies. Het idee is om de communieviering te Bolsward op zaterdagavond langzamerhand te gaan vervangen door andere vieringen (zonder communie). We doen dit langzaam. Op z’n vroegst in september 2013 stappen we helemaal over naar andere vieringen. Tot die tijd zullen we hoogstens eenmaal per maand op een andere manier samen vieren. Het grote voordeel van ook andere vieringen houden is de mogelijkheid om meer aansluiting te vinden bij de vele verschillende wensen die er leven in onze parochie. Zo’n zaterdagavond zou bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn om ons eens meer op jongeren te richten. En anderen willen misschien wel eens een nieuwe vorm met de parochie delen en samen uitproberen. Dit levert zo’n grote rijkdom op voor ons parochieleven, dat we echt menen daar ruimte voor te moeten maken. We willen immers met alle parochianen samen een parochie vormen en dat betekent ook dat we ruimte bieden aan mensen die het huidige vieringenaanbod nog te ver van hen af vinden staan.
We beseffen ons heel goed dat het nieuwe rooster wennen wordt. Vooral in Workum en Bolsward. We beseffen ons ook dat niet iedereen dit leuk zal vinden. Misschien wordt u er zelfs wel boos over. Toch zijn we ervan overtuigd dat het huidige vieringenrooster niet goed genoeg is voor de vier parochies samen. We denken dat wat nu voorligt van alle alternatieven die er zijn, het beste is. Niet in de laatste plaats omdat we met veel nauw betrokken mensen gesproken hebben. Nadat we als pastores een eerste idee hadden, zijn we gaan praten met de parochianenvoorgangers, die ons belangrijke input gaven. Daarna hebben we gesprekken gevoerd met parochianen die als vrijwilliger actief zijn op het gebied van de liturgie. Ook zij hebben ons enorm geholpen en belangrijke ideeën aan de hand gedaan. We hebben toen tijdens de zomervakantie onze plannen aangepast en in de maand september met alle besturen besproken. Dit leverde nog eens een aantal wijzigingen op. Deze laatste versie van het plan is wat we nu gaan doorvoeren. We hopen dat u bereid bent om met ons en de besturen samen deze wijzigingen te dragen.
We zien de nu voorliggende veranderingen als een geweldige kans om er als vier geloofsgemeenschappen sterker door te worden. De pastores staan klaar om daar hard aan te werken. We hopen u ook.
 Het pastoraal team.

Vieringen binnenkort