De Parochiële Caritas Instellingen van het Interparochieel Samenwerkingsverband “de Viersprong” houden zich bezig met de zorg voor minder bedeelden. Zij willen zich daarbij met name richten op de zwakkeren in de samenleving. Soms is het nodig dat de PCI-en in schrijnende situaties even bijspringen om de nood iets te verlichten. De PCI-en weten dat er ook in onze welvaartsmaatschappij nog steeds sprake is van “stille armoede”!
Het is al sinds jaren gebruikelijk dat de PCI van Bolsward deze kwetsbare groep mensen tijdens de kerstdagen een beetje verlichting probeert te geven. Ook in deze tijd is financiële steun vaak nog noodzakelijk ondanks alle sociale voorzieningen.
Dit jaar wordt de Kerstactie weer gezamenlijk opgepakt door de vier PCI-en van de Viersprong. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan verzoeken wij u zich op te geven bij:
  • Bolsward: dhr. F. Visser tel. 06.21864122
  • Makkum: mevr. E. Postma-Lemmens tel. 0515.232801 
  • Workum: dhr. B. Rijpma (na 18.00 uur) tel. 0515.542358
  • Witmarsum: dhr. J. Ypma (na 13.00 uur) tel. 06.20958024
U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Met de door ons gevraagde informatie kunnen wij dan vaststellen of onze beschikbare middelen ook daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen; namelijk bij de mensen met een minimuminkomen.
 
Commissie Kerstactie PCI.

Vieringen binnenkort