Het begint zo langzamerhand een traditie te worden. Het zingen van de O-Antifonen door de Schola Cantorum Sancti Francisci”. Zaterdag 15 december a.s. om 19.00 uur zal er in de R.K. Sint Franciscuskerk, in een gezongen Vesper stil gestaan worden bij deze O-Antifonen. Het is de eerste zogenaamde ”andere” zaterdagavondviering na het ingaan van het nieuwe vieringenrooster per 1 december 2012.
Een korte uitleg betreffende de O-Antifonen: In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, worden in een Vesper de zeven (Gregoriaanse) O-antifonen gezongen. Een antifoon is een vers dat voorafgaande aan een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam van de O-antifonen verwijst naar het Latijnse aanhefwoord “O”, waarmee ze allen beginnen. De O-antifonen geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias. De eerste letters van de Antifonen vormen samen, van achter naar voren gelezen, de woorden: "ERO CRAS" ,dat betekent:  'morgen zal ik er zijn'. Men kan de zeven dagen verbinden met de weg van Nazareth naar Bethlehem. In de vroege middeleeuwen gingen de pelgrims deze weg in het voetspoor van Jozef en Maria als voorbereiding op het kerstfeest.De Schola Cantorum Sancti Francisci staat onder leiding van Cecilia Bekema. Organist is Jan Sterenberg. Pastoor A. Bultsma gaat voor in deze Vesper.
Het belooft een bijzondere viering te worden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de parochiezaal  onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent allen van harte uitgenodigd.
 
Tiemen Hoitinga.

Vieringen binnenkort