Op 8 mei was het 70 jaar geleden dat de Sint Franciscuskerk plechtig werd ingewijd door Mgr. Gorgonius Brandsma.

St. Franciscuskerk 70 jaar - overzichtsfoto vanaf het koor

Het Platina jubileum van de kerk is in het weekend van 8 en 9 mei feestelijk herdacht.
De kerk was prachtig versierd en het koor, samengesteld uit de verschillende parochi?le koren, heeft de Hoogmis op zondag verzorgd.
In de Parochiezaal is een interessante fototentoonstelling ingericht. In de viering op zondagmorgen is het nieuwe altaar, vervaardigd door dhr. Meindert Boersma, ingewijd.
Foto: Minne Faber
Zaterdagavond 15 mei was de grote feestavond in het Marne College. Foto's bij de verschillende groepen: Koren: Liturgie, werkgroepen. Jeugd: Catechese enz.

Hieronder het Jubellied dat in 1934 door dhr. Frans van der Meer werd gedicht.

Te zingen in de Nieuwe Kerk
Melodie: Aan U o Koning der Eeuwen


Er trilt door onze harten,
Een stroom van vreugde gloed.
Een tintelende blijheid,
Bestormt ons Roomsch gemoed.
Daar staat een nieuwe tempel
Aan God den Heer gewijd.
Met heel veel schoone vormen,
In volle Majesteit.

Daar klinkt er voor het eerste,
Het God gewijde woord.
Daar klinken schoone zangen
Met zoet en vol accoord.
Aanbiddend knielt men neder,
In nu gewijde sfeer,
Er stijgt een lof en danklied,
Naar d' Allerhoogste Heer.

Den Allerhoogsten Koning,
Is dit paleis gewijd.
In deez' Hem waard'ge woning,
Is Hem een plaats bereid.
Hier komt men tot Hem bidden,
In vreugd' en in den nood.
Hier welt de bron der sterkte,
En leven in den dood.

En als een blijk van trouwe,
Oud Bolswardsch Roomsche sfeer.
Staat daar ons Lieve Vrouwe
Van Sevenwouden weer.
Zoo sober, zo eenvoudig,
Vormt Zij ons grootste vreugd,
Als macht'ge Mid'laresse
Als voorbeeld in de deugd.

Tekst: Frans.B. vd Meer.  

Vieringen binnenkort