Het tuinieren plus, plus plus project in Exmorra, bedoeld voor mensen voor wie het leven even tegenzit en die wel wat frisse wind, de handen in de klei, een andere omgeving en zo nodig een goed gesprek kunnen gebruiken is van start gegaan. We hebben donderdag 4 april, de tweede ‘bijeenkomst’ gehad en er kon eindelijk in de tuin worden gewerkt. De vier mensen die meedoen zijn erg enthousiast, net als de mensen die het organiseren. Elke donderdagochtend wordt er bij elkaar gekomen.
Leuk om te vermelden is dat de opbrengst van de vrijwillige bijdrage naar aanleiding van de drie avonden over het Katholiek Sociaal Denken, een bedrag van 111 euro, door de aanwezigen tijdens de derde avond het tuinproject als doel is verkozen. Het zal een goede bestemming krijgen!
Op vrijdag 5 april is het kanskaartproject Bolsward van start gegaan. Tien vrijwilligers hebben in de wijk Molendraai bij 200 adressen huis aan huis een kanskaart bezorgd, nadat ze een korte instructie hadden gekregen. In de loop van de week die er op volgt worden de antwoordkaarten opgehaald en zullen de vragen die er uit voort komen bij de papierwinkel van Timpaan en de Thuisadministratie worden neergelegd. Als deze pilot een goed resultaat geeft zal er in het najaar een vervolg worden gegeven.
Over het kanskaartproject en ook over de Buurtmoestuin heeft u wellicht iets gelezen in de Bolswards Nieuwsblad.
De ontwikkelingen rond de buurtmoestuin zijn ook positief te noemen. Er is een gesprek geweest met het bestuur van de wijkvereniging de Molendraai en zij staan erg positief ten opzichte van het initiatief. Er is een draaiboek gemaakt en op 22 mei zal er een informatieavond voor de buurt worden georganiseerd waarin de plannen verder zullen worden besproken.
Voor wat betreft de realisatie van een diaconaal ontmoetingscentrum, hier kan ik u over melden dat ik het behoefteonderzoek heb afgerond en dat er op 11 april een eerste overleg heeft plaatsgevonden met een werkgroep die verder gaat met de noodzakelijke vervolgstappen om een diaconaal  ontmoetingscentrum gerealiseerd te krijgen in Bolsward.
Als laatste de kledingbank. Het lijkt er op dat we een geschikte ruimte hebben gevonden en dat we op korte termijn van start kunnen gaan.
Voor alle bovenstaande projecten geldt dat ik u natuurlijk op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en dat als u vragen of opmerkingen heeft, of een bijdrage wilt leveren, u natuurlijk contact met mij kunt opnemen.
Alle goeds,
 
Kees van Kordelaar,
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong
Tel. 06-19905519.    

 

Vieringen binnenkort