Op 30 oktober fierde ús âld-parochiaan Truus Palstra -dochter fan Johannes Palstra en Rike Kramer- har fyftichjiemch kleasterfeest by de susters Clarissen yn Nijmegen
Wie is deze Truus Palstra? De measten fan Jim kinne hor niet fansels.
 

Truus woande destyds op it Klein San, naast pompmaker Wouters, later in de Hid-Herostraat, even ferder as Bakker Reinsma. It was och sun fleurich kyn en letter jongfaam; se het de danslessen fan Draaier ut Sneek met hart en siel folgd, had gauris wat gekheid en ston foaran in de jeugd- en Derde Orde beweging in Bolsert. Met hor friendin Tiny Buikstra liep se in Augustus 1945 un monstertocht naar Wychen in ut kader fan de Tochtgenoaten fan Sint Frans, dit met un pas fan it Milit?r Gezag in Leewarden en de help fan twee monster-engelbewaarders.
In Bolsert had se un goeije leerschool in de gezinshulp en als verkoopster in un winkel aan de Appelmerk, en later bij de Mindere Susters in Brummen en Alvema-Wychen.

In 1954 trad se in bij de Clarissen in Kerkrade.Via un overplaatsing fan de hete gemeenschap naar Hengelo(G), gongen de susters naar it eerdere Frandskaner kloaster in Nieuwe-Niedorp.
Suster Clara (in bitsy hoochmoedich koazen kloasternaam foor in folgeling van de nederichheid sels) was hier o.a. novicemeesteres en abdis, en later parttime pastoraal werkster in Schagen.Ondanks ut boeiende leven dat de susters leidden, was ook der te min "Nachwuchs", De susters moesten Nieuwe Niedorp opgeve.
Guon gongen nei de Clarissen yn Megen, oaren stiften in nije communiteit yn Nijmegen, yn de Waterstraat.

Op sneon 30 Oktober wie it in fleurich feest om de jubilearjende Truus Palstra.
(?.o. bekend troch har optreden yn ?Roomsk yn Frysl?n" earder troch "Omrop Frysl?n" ?tstjoerd)

Sjoerd Palstra 

Vieringen binnenkort