Op 13 december werd in het kader van het zilveren Priesterjubileum van Pastoor JR van der Wal een icoon van de Apostel Jacobus gewijd. De icoon is van de hand van Mevr. Jantsje Witteveen - van der Zee, icoonschilderes in Delft. Tegelijkertijd werd een negental ander iconen van de hand van de schilderes gewijd.

Bij de wijding werd het volgende wijdingsgebed uitgesproken:

ZEGEN VAN DE HEILIGE ICONEN

De Heer zij met u
En met uw geest

Koning van de Hemel
Trooster, Geest de waarheid
Die overal tegenwoordig zijt
En met wie alles vervuld is
Schatkamer van alle goed
Gever van het leven
Kom nee verblijf in ons,
Reinig ons van alle smet
En red onze zielen Algoede

Heilige God
Heilige Sterke
Heilige Onsterflijke
Ontferm U over ons!

Laat ons bidden

Heer onze God
Almachtige Vader
Gij hebt aan onze voorvaderen uw Woord gegeven
Ik Ben die Ik Ben ?
Ik zal er zijn voor jou

En zie:
Uw Aanwezigheid lichtte op
In het mooiste dat mensen te bieden hebben:

Zilver, goud en zijdedraad,
Handwerk vol toewijding,
levenskunst
Veelkleurig is uw Woord geworden
Uw Tempel op aarde
Een huis van mensen die samen komen
waarin het goed is te zijn

Zo kreeg uw Verbond met Israel gestalte
Zo hebt U met ons geschiedenis gemaakt.

U hebt de mensen lief
U verheugt u over het gelaat van uw mensen
In hun gelaat ziet U ons aan
In hen gaat uw Naam lichtend over de aarde.
En wij, wij mogen onze ogen geloven
En genieten van uw heerlijkheid

Eerbiedig zien wij op
naar hen die uw gestalte vormen
Hier in ons midden,
Uw heiligen
Zij gingen ons voor
Stralend levend
Doende gerechtigheid

In hun spoor willen wij gaan
Uw zegen tegemoet
Uw rijk van vrede en licht


Zie neer op deze iconen
Ons aandenken aan de heiligen
Door de hand van uw dienares Johanna
eerbied en zorg getekend
Uw Aanwezigheid met hen
zo goed mogelijk verbeeldend.

Zegen Heer dit werk van onze handen
Dan is het goed
Heilig deze iconen met uw Heiligheid

Mensen zullen bij deze iconen bidden en zingen
De Allerheiligste Verlosser,
de alheilige Moeder Gods Maria
En de heiligen bij hun naam roepen:

De Apostel Jacobus Zebedeus
En alle Apostelen der Heren

Heilige Profeten
De Grootmoeder des Heren Anna

Heilige Elisabeth
Moeder van de Voorloper Joannes

Heilige Voorloper en Doper Joannes

Heilge Nicolaas
En de Grootmartelares Barbara

Heer God,
In alle heiligen herkennen wij U Gelaat
Als U er bent is het zeer goed

Zo bidden wij U
U die naar ons luistert
Gij zijt met ons mensen begaan, getrouwe God
Bron van Leven,

Wij bidden U:
Behoed ons leven voor rampen
Laat alles wat ons bedreigt verre blijven
Laat geen ziekte ons leven aantasten
En geen smart aan onze ziel knagen

Zegen ons, blijf bij ons met uw liefde
Omwille van de apostel Jacobus
En alle Heiligen

Gijzelf zijt immers de bron van alle toewijding
en de oorsprong van alle goed dat gedaan wordt
Uit U komen wij voort
Naar U zijn wij op weg
Uw naam noemen wij met ere:

Vader Zoon en Heilige Geest
Die leven schept en leven bewaart
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen

Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw Geest.
Laat ons bidden:

Heer God
Gij roept ons op uw beeld te zijn
Maar altijd weer grijpen wij ons vast
aan eigen beeld en macht
Verkrampt, zonder oor en oog voor U
Daarom hebt Gij uw Zoon naar ons toe gezonden
Uw Gezalfde, Jezus,onze Heer

Hem, Uw beeld en gelijkenis
Een mens naar uw hart
De eersteling van de nieuwe schepping
Nieuwe Adam,
De weg, de waarheid en het leven
Gij hebt het aanschijn van de wereld vernieuwd
In zijn volgelingen,
door de Heilige Geest die in hen woont

In bewondering en met dankbaarheid zien we naar hen op
In hen heb Gij uzelf laten zien

Wij eren hen met U voor ogen
Aan U zij alle eer,
God van eeuwigheid.

Amen.

ZEGEN:

Wij smeken U
Kom met uw zegen,
uw woord van den beginne
Uw eeuwig licht
Wees aanwezig door dit teken van het water,
bron van leven

En zegen deze iconen
Wijd hen toe aan uw toekomst
Laat hen uw glorie en genade uitstralen
Zo als een uw heiligen en zaligen dat deden.

Zegen ons allen,
laat over ons uw Naam lichten
De Naam van uw geliefde Zoon
Jezus Christus onze Heer
In de eenheid van de Heilige Geest
De Levenschenker,
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
 

Vieringen binnenkort