1. HET HEILIG DOOPSEL

Ouders die hun kind graag willen laten dopen kunnen daartoe contact opnemen met de pastoor. Doopdata worden momenteel in onderling overleg vastgesteld. Voorafgaand aan de doop is er een gesprek met de pastoor. Ook daarvan wordt de datum gezamenlijk bepaald.

De Weg van het Heilig Doopsel

De opbouw van de doopviering is ontleend aan de 'weg' liturgie zoals die gebruikelijk was in de vroege kerk. Onderweg van doopkapel naar basiliek vierden en leerden doopleerlingen, gelovigen en voorgangers de nieuwe geboorte en inwijding tot Christenmens.

Ontvangst en Naam

De liturgie begint met de ontvangst buiten de kerk,
De pastor vraagt naar de naam.
De dopeling wordt getekend met het Kruis op het voorhoofd; vanaf het begin staat de weg in het teken van Kruis en Verrijzenis.
Dan gaat de stoet op weg naar de plaats waar het Woord van God zal klinken.

Het Woord van God

Als het Evangelie heeft geklonken overdenken we het woord van God en bidden we de voorbede voor de kerk, de wereld en de dopeling.
De litanie van de heiligen verbindt ons met Gods Volk onderweg door alle tijden en overal op aarde.

Kracht op Weg.

We vervolgen de liturgie met de bemoediging voor onderweg 'door de woestijn': handoplegging, zalving met catechumenolie en zout. Gesterkt gaat de stoet zingend op weg naar het doopvont.

Wijding van het water

Bij het doopvont aangekomen wordt het water gewijd.
Het wordt verbonden met de Jordaan waarin eens Jezus het heilig Doopsel ontving.
Water symboliseert leven en dood. In het gebed wordt de levenschenkende kracht van het water naar boven geroepen.

Afzwering en Geloofsbelijdenis.

Verbonden met Jezus in de woestijn zegt de dopeling nu driemaal toe zich te zullen verzetten tegen het kwaad en te zullen kiezen voor de weg van het Evangelie.
Daarna antwoordt hij driemaal met ?ja? op de geloofsbelijdenis van de apostelen.
Bij een kinderdoop worden de vragen door ouders en peten beantwoord.

De Doop.

Als de dopeling ja heeft gezegd op de vraag of hij gedoopt wil worden wordt hij driemaal in het water ondergedompeld of driemaal met water begoten. Daarbij klinkt de doopformule:
'Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'

Heilig Vormsel of Zalving

Na de Doop volgt bij de Volwassendoop het Heilig Vormsel.
Bij de kinderdoop de zalving met het Heilig Chrismon.
Deze zalving verbindt de pasgedoopte met Christus 'de Gezalfde' en is een roeping als 'koning, priester en profeet' te leven in het beloofde land, het koninkrijk van God.

Witte kleed en Doopkaars

Het witte kleed en de doopkaars symboliseren het nieuwe verrijzenisleven en het uitstralen van Christus licht als burger van Gods rijk.
Een gedoopt kindje ontvangt de Effetha-zegen, de oproep om te luisteren naar Gods woord.

Het Altaar,

In het wit gekleed, de brandende kaars in de hand, gaat de pasgedoopte op naar het altaar, beeld van het nieuw Jerusalem, de stad van God.
Aan het altaar wordt de Eucharistie gevierd waarin de pasgedoopte Brood en Wijn ontvangt.
Bij een kinderdoop wordt het Onze Vader gebeden en de zegen gegeven.

Vieringen binnenkort