Op maandag 15 oktober 2018 opent KVG Bolsward het nieuwe seizoen. We beginnen met een viering van woord en gebed, waarbij mevrouw Nelleke ten Wolde onze voorganger is. Zij vertelt ons over de drie Theresia’s, die een belangrijke plaats innemen in haar leven en die ze ons graag als voorbeeld wil stellen. Ze wenst ons na de zegen een goed seizoen toe met veel aandacht voor elkaar.

Na de viering en een koffiepauze begint de jaarvergadering, waarin het jaarverslag 2017/2018 voorgelezen wordt en de financiën besproken worden. Na een bedankje voor alle bestuursleden en voor de kascommissie sluit Clara de vergadering.

Na de tweede pauze komt notaris Edwin Troost van het gelijknamige notariskantoor in Bolsward ons informatie geven over zaken, die van groot belang zijn.

Hij stelt zich eerst voor en vertelt dat hij al vanaf 1999 in Bolsward werkt, eerst als kandidaat-notaris bij notaris Detmar en vanaf 2004 in maatschap met de heer Detmar. In 2012, bij de pensionering van de heer Detmar, heeft hij het notariskantoor overgenomen en daar werkt men momenteel met 7 personen.

In het kort waarover wij informatie krijgen:

  1. Het erfrecht, dat geregeld is in het Burgerlijk Wetboek. Dit zijn standaardbepalingen. De partner en kinderen krijgen elk een gelijk deel, maar de partner blijft eigenaar van de bezittingen. Wel moet er al fiscaal afgerekend worden.
  2. Het laten maken van een testament, waarin aanvullingen op deze standaardbepalingen opgenomen kunnen worden.
  3. De verklaring van erfrecht.
  4. Het wel of niet aanvaarden van een erfenis of het beneficiair aanvaarden.
  5. Het benoemen van een executeur.
  6. Het levenstestament, ook wel volmachtsakte genoemd. Deze moet men maken, terwijl men nog wilsbekwaam is en daarin kan men regelen, wie de regie over jouw leven over mag nemen bij wilsonbekwaamheid en op welke manier.
  7. Het benoemen van een voogd bij overlijden van de ouders. Dit kan notarieel geregeld worden of men kan het opnemen in het gezags-register via rechtspraak.nl

Er kwamen nog diverse vragen uit de zaal, die allen naar tevredenheid beantwoord werden.

Omdat het al bijna 22.00 uur was werd de avond beëindigd en bedankte Clara de heer Troost voor de vele informatie en gaf hem een presentje mee naar huis. Iedereen kreeg een envelop met informatie van notariskantoor Troost mee. Hiermee was de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen alweer ten einde. We zijn erg blij met de grote opkomst van zo’n 45 dames.

Vieringen binnenkort