Onderdeel van de Zalige Titus Brandsmaparochie

Het werk van de PCI (Caritas)

In 2020 heeft de PCI € 91.000 uitgegeven aan goede werken en naastenliefde. In dit jaarverslag geven we een beknopt overzicht van hoe dit geld is besteed.

Omzien naar elkaar

Laten we wat meer naar elkaar omzien. Omzien naar elkaar binnen onze eigen parochie en omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving  Zeker in deze tijd waarin de pandemie ons allemaal getroffen heeft en nog steeds treft. Veel kwetsbare mensen redden het niet als er niet iemand is die naar hen omziet. Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden het ondenkbaar om niet te helpen. Vanuit dit gegeven helpt de PCI deze mensen met een financieel steuntje in de rug en financiert de PCI het diaconaal opbouwwerk in de parochie.

 Diaconaal opbouwwerk

De afgelopen negen jaar heeft de PCI geïnvesteerd in het diaconaal opbouwwerk en hiermee heeft zij er mede voor gezorgd dat we samen met en namens onze parochie veel mensen die kwetsbaar, eenzaam en buitengesloten worden in onze samenleving perspectief hebben kunnen bieden. Mensen die tussen het wal en het schip zijn geraakt en waar we vindplaatsen, zoals de kledingbank, de kledingbus en de Deelwinkels voor hebben kunnen creëren. Plekken waar je mag zijn wie je bent en je verhaal kan doen. Waar je mensen kunt ontmoeten.  Plekken die als heilige grond worden ervaren. Het budgetmaatjesproject waarin vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen die in de schulden zitten of dreigen te raken. Vanuit de samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op de inzet vanuit het diaconaal opbouwwerk en daar waar mogelijk geven wij hier gehoor aan. We zijn dan ook op veel fronten actief als het gaat om armoede- en eenzaamheidsproblematiek. PCI financiert dit mooie diaconale opbouwwerk van harte.

Het jaar 2020 is een uitdagend jaar geweest voor het diaconaal opbouwwerk vanwege de pandemie en alle beperkingen die dit met zich meebracht. Toch is het gelukt om de contacten met de meest kwetsbare mensen en de vele betrokken vrijwilligers in stand te houden en zijn we voor veel mensen een lichtpuntje en een baken van vertrouwen geweest in het afgelopen jaar. Daarnaast zijn we ook een aantal nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen, zoals het Huis van Compassie en een belevings-educatietuin.

Financiën

De PCI financiert het diaconale werk in onze parochie. Onze inkomsten bestaan uit giften, pacht, opbrengst uit beleggingen en rente. Wij beheren het door de eeuwen opgebouwde vermogen door beleggingen in grond en effecten zo optimaal mogelijk zodat we de inkomsten daarvan kunnen besteden aan het werk van de caritas. De PCI heeft een eigen beoordelingskader voor diaconale projecten dat is afgestemd met het parochiebestuur en het pastorale team.

 

Baten

Lasten

Opbrengsten uit pacht

80

Diaconaal opbouwwerk

63

Bijdrage Parochiebestuur Diaconaal opbouwwerk

11

Diaconale activiteiten en stille hulp

28

Opbrengst uit beleggingen

26

Beheer Onroerend goed

11

 

 

Exploitatie Brouwershof

5

 

 

Diverse lasten

7

 

 

Voordelig saldo

3

Totaal baten

117

Totaal kosten

117

              (bedragen x 1000)

 

Samenstelling bestuur PCI in 2020

Voorzitter:  Bouwe Rijpma (Workum)
Secretaris: Boudien Jorna (Witmarsum)
Penningmeester: Tjebbe Witteveen (Makkum)
Leden: Folkert Ketelaar (Bolsward)
Agatha Vreeling (Wons)
Elly Hettinga (It Heidenskip)
Mini Dekker (Workum)
Vacature
Diaconaal opbouwwerker: Kees van Kordelaar

Vieringen binnenkort