Halbe Piter Claus folge akolyt en fuotbalster Henny Brouwer fan 24 jier.
Henny Brouwer wennet yn Boalsert. Troch de wike is se bakker en fuotballet se by DVB. Sneins stiet se yn de katolike tsjerke op it altaar as akolyt. De pastoar neamt har wolris de opperakolyt, ferwizend nei har koördinearjende rol yn 'e mis en yn 'e tsjerklike gemeente. Wat beweecht in famke lykas Henny om sa mei har leauwen dwaande te wêzen? It antwurd op dy fraach en noch folle mear yn Myn Domyn.

http://www.youtube.com/watch?v=IsimBXE1l38&feature=player_embedded

Vieringen binnenkort