Het projectplan Donderdag 12 juli hebben de besturen van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum ingestemd met het projectplan om per 1 januari 2014 samen te gaan in één nieuwe parochie.

Binnen deze parochies zijn al een aantal jaar gesprekken gaande over samenwerking en samengaan van de parochies. De vier parochiebesturen hebben in deze periode al veel werk verzet. In het voorjaar van 2012 is een projectteam ingesteld om het hele proces te coördineren. Dit projectteam heeft nu zijn projectplan ”Kerk bij de mensen” gepresenteerd aan de vier parochiebesturen. ”We hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe we de nieuwe parochie vorm willen geven, welk voorbereidend werk daarvoor nodig is en hoeveel tijd we daarvoor willen nemen”, aldus Hans Hettinga, voorzitter van de projectgroep.

Het projectteam

Het projectteam. van links naar rechts: Patrick Janssen, Fred van der Werf, Hans Hettinga, Anny Altena, Jitske Hettinga (notuliste) en Cor Smits

Pastoor Arjen Bultsma is bijzonder ingenomen met het projectplan: ”Het wijst ons een goede en bovendien begaanbare route naar een nieuwe parochie, die past bij datgene wat we voor vitaal Rooms Katholiek geloofsleven in onze tijd nodig hebben”.

De nieuwe parochie krijgt één overkoepelend bestuur met vier locatieraden voor de huidige rooms-katholieke geloofsgemeenschappen in de huidige parochies. Het projectplan onderstreept dat er een goede parochiestructuur voor de komende tien tot vijftien jaar neergezet dient te worden en dat de begroting sluitend moet zijn. Op het gebied van werkgroepen en activiteiten zal zoveel mogelijk worden samengewerkt.

alt

Paulus de Boer, vice-voorzitter van de parochie van Witmarsum, tekent de samenwerkingsovereenkomst waarmee het samenvoegingsproces bekrachtigd wordt.

De samenvoeging is niet alleen een bestuurlijke zaak, maar raakt ook het geloofsleven van de parochies. De vier geloofsgemeenschappen van de bestaande parochies blijven in principe bestaan als deel van een nieuw geheel. Het projectteam geeft in het gepresenteerde plan aan dat de nieuwe parochie ook nieuwe mogelijkheden biedt om samen geloof te beleven. De samenvoeging heeft tot doel voor nu en de toekomst een positieve impuls te geven aan het katholieke geloof in de geloofsgemeenschappen in deze regio.

alt

De parochiebesturen in de gezamenlijke vergadering met de projectgroep

Directe aanleiding voor het nu daadwerkelijk uitvoeren van de plannen is het plan voor een bestuurlijke reorganisatie dat bisschop De Korte in het najaar van 2011 heeft gepresenteerd. Hierbij moeten de tachtig huidige parochies van het bisdom Groningen-Leeuwarden worden samengevoegd tot negentien nieuwe parochies. De Viersprong, het huidige samenwerkingsverband van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum, is één van die nieuwe parochies.

Download hier het projectplan

Lees meer over de bestuurlijke reorganisatie op www.overhoop.net

Vieringen binnenkort