2. HET HEILIG VORMSELHet Zegel van het Heilig Vormsel.
Het Heilig Vormsel
Het Pinkstersacrament
Mei: Het Sacrament van Het Heilig Vormsel

In de Meimaand gaan we nadenken over het Heilig Vormsel. Voor onze Parochie wat vreemd omdat al vele jaren de Vormselviering in de maand maart hebben.
  Het Vormsel is het Sacrament van de Heilige Geest en de Pinksterviering is bij uitstek het feest van de heilige Geest.

Bij de toediening van het Sacrament van het heilig Vormsel worden we gezalfd met olie van de olijfboom gemengd met geurende balsem.  Dit ritueel gaat terug op de zalvingen van koningen en priesters in het Oude Verbond. De Israëlieten zagen uit naar de komst van de Verlosser, de ware Priester en Koning, die het Rijk van God op aarde zou brengen.  Hij zal de Gezalfde van God zijn. Gezalfde is in het Hebreeuws: Messias, en in het Grieks: Christus.

De leerlingen van Jezus herkenden in Jezus van Nazareth deze Gezalfde. Pilatus liet het op een plankje boven Jezus hoofd schrijven: de Koning der Joden.

Jezus werd Gekruisigd maar God wekte Hem op uit de dood en Jezus is voor ons een levendmakende Geest geworden.

Op Pinkster werden Jezus leerlingen door God gezalfd met de Heilige Geest en door het Heilig Vormsel wordt deze Geest van generatie op generatie doorgegeven. Door het Heilig doopsel behoren we tot Gods Heilige natie, tot het koninklijk priesterschap. Voorwaar geen geringe pretenties!

Het heilig Vormsel vervult ons van de Geest die in Jezus was en geeft ons kracht om in deze wereld op te komen voor het goede.
Door  het Vormsel worden we geroepen tot onze koninklijke taak: We zijn tot vrijheid geroepen en dragen zelf verantwoordelijkheid voor onze  daden. Het is onze opdracht op als Christen onze levensopdracht in kerk en maatschappij te vervullen. We worden, mannen en vrouwen geroepen tot onze priesterlijk levensopdracht: mens van gebed zijn, het evangelie verkondigen in woord en daad en ons in te zetten voor Gods kerk op aarde. Tenslotte heeft elke gevormde een profetische taak: strijd tegen onrecht,  opkomen voorgerechtigheid.
Wegwijzer zijn naar het Koninkrijk van God. Kortom: Christen zijn is bewust mens zijn. Genoeg om samen over na te denken!

Pastoor


Vieringen binnenkort