Van 10 tot 13 december wordt het zilveren Priesterjubileum van Pastoor Jan Romkes van der Wal gevierd.

 

Foto van de Wijdingsmis in Bakhuizen op 13 december 1980

Preek op zondag 11 december GAUDETE 2005,

MIDDEN ONDER U

Eeuwenlang was Johannes in de Christelijk landen veruit de populairste mannennaam
Johannes voluit maar meer nog in de verkortingen: Jan, John, Giovanni, Jens., Sjeng, Hans, Han, Iwan, Wanja, En tientallen meer. En natuurlijk kennen we ook: Hanny, Hanneke en Janneke, Janny en Jeanne, Netty , en Jennechien. Ik hoef maar even rond te zien En ik weet heel wat naamgenoten in vele variaties om mij heen. Johannes is ook een heel mooie naam: Van het Hebreeuwse ?Jochanan?. De Heer is genadig. In onze naam klinkt de Godsnaam mee. Ik zal met je zijn is genadig.

Een naam is vanouds een levensprogramma Een wegwijzer op je pelgrimsweg.
Door je ouders je geschonken. Johannes, Jan en Hannie, Kan gelezen worden als : Dank aan God?, Omdat je ouders je mochten ontvangen. Maar de naam kan ook begrepen worden als een opdracht
Verkondig in woord en daad : Gods genade, Gods liefde voor ons. En al die Jannen, Jantsjes en Hansjes Horen op kerstmorgen - vroegen na elke Mis - En vooral eenmaal in de drie jaar op Zondag Gaudete. De prachtige woorden uit het Johannesevangelie : Er trad een mens op Een gezondene van God Zijn Naam was Johannes. Zo?n 40 jaar geleden werd ik er diep door getroffen. Op de eerste bladzijde van een prachtig nieuw boek. Kalligrafeerde ik de woorden met grote letters: In het latijn. De taal van de kerk waarin ik toen mijn weg aan het zoeken was.

Fuit homo missus a Deo Cui Nomen erat Joannes. Johannes de Doper, de gezondene van God Gezonden om zijn genade te verkondigen. Te getuigen van het Licht De Evangelist schrijft als een klaroenstoot Triomfantelijk Hij heeft er duidelijk plezier in. Gaat het hier alleen over Johannes de Doper, De Voorloper, de ruige woestijnman? Of denkt hij ook aan zichzelf? : Johannes de zoon van Sebedeus. Apostel en Evangelist Broer van Jacobus de pelgrim Een van de Zonen des Donders. In het begin van zijn machtig Evangelie, Het Evangelie van de Adelaar. Hoog opwiekend naar de Zon. Het evangelie dat vandaag weerklinkt Over heel het rond der aarde. Hij getuigt van het Licht Opdat allen door hem Tot geloof zouden komen Niet Hij was het Licht Maar hij moest getuigen van het Licht. Het gaat niet om Johannes zelf Om geen van de beide grote Jannen, Om geen enkele Jan! Ook niet om Jan Romkes. Nee. Ik ben niet de Messias, Niet Elia, Niet de profeet

Wie zijt gij dan? Ik ben de stem die roept in de woestijn. Brullend als koning leeuw die op jacht gaat in de steppe En alle dieren waarschuwt: Ik kom eraan! Johannes de Doper: de Brullende Leeuw; Johannes de Evangelist: de hoog opvliegende Adelaar. Koningen van de Aarde en het Hemelgewelf. - Bolsward is vol van hun glorie! - Maar ze vervliegen beide, ze vervagen. Ze worden verblind door het licht van de Komende! De Messias in storm en vuur, Hij brengt de omkering van alle dingen, Bij zijn komst zullen de elementen in vuur vergaan.

Mar nee, dochs wer oars!
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Daar komt onze Messias, zittend op zijn ezeltje.
De Doper roept: Ik ben niet waard de riem van zijn sandaal los te maken! De Evangelist beschrijft. Hoe Jezus als een slaaf de voeten van zijn leerlingen wast. Deze Messias verschijnt niet tussen Cherubim en Serafim. Naast zijn koninklijke wieg geen dreigende leeuw en felle adelaar. Nee hij wordt neergelegd in een kribbe. Tussen een os en een ezel. U ziet ze staan al op Hem te wachten. Hij zetelt niet hoog in de hemel. Deze Messias hoort niet bij een ver en wonderlijk verleden. Niet in een verheerlijkte toekomst. Maar midden onder u staat Hij. Midden onder ons Ook hier in Bolsward deze morgen. Gaudete in Domino semper, Zingt Paulus. Verheugt u in de Heer te allen tijde, Nog eens verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. Nog eens zeg ik u verheugt u. De Heer is nabij, Weest onbezorgd

De Heer is ons nabij In elk schepsel, in al het geschapene. Want zonder Hem is niets geworden dat geworden is. Alles heeft met hem te maken. Daarom zijn wij mensen verantwoordelijk voor het geschapene, Voor deze planeet die God ons heeft toevertrouwd. Onze aarde is aan een nieuwe periode begonnen. Het Anthropoceen ?het tijdperk der mensen?. Wij hebben haar toekomst in handen. God is liefde zegt Johannes Hij is in ons midden daar waar mensen elkaar werkelijk lief hebben. Voor elkaar zorgen, voor elkaar instaan, Daar waar het ego?sme wordt overwonnen. Hij is daar waar gevangenen worden bevrijd, Waar hongerigen voedsel krijgen Daar waar een Genadejaar wordt afgekondigd, Waar mensen echt mogen leven. Waar planten en dieren tot hun recht komen. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Maar we h?rkennen hem in het breken van het brood. Zoals eens de pelgrims naar Emmaus hem in dat teken herkenden in het breken van het Brood, Teken van Jezus liefde voor ons tot het uiterste toe.

Ik bin sa tankber Dat ik mei jimme yn syn Namme it Brea wer brekke mei. Ek hjoed op dizze Snein fan de Blydskip. It Brea brekke: It aldersimpelste teken, Mar sa fol betsjutting. Dat in kwart- ieuw preekjen te min is. Der is safolle genede te ?ntfangen, Safolle genede te skinken. Troch al dy prysters en pastoares, Troch al dy Jannen en Jannekes, Troch al Gods minsken. Troch ?s allegearre. Derom geane wy wer yn leauwe it paad Mei Joazef en Marije en harren ezeltsje op wei mei de hoeders en harren lamkes Mei de keningen en de wizen. Mei Jan en alleman op reis nei Bethlehem Op reis nei Jezus Emmanuel. W?s bliid, sis ik jimme. Nochris w?s bliid. God is genedich Hy wol by ?s w?ze: Doe yn Bethanie, Oan de oare kant fan de Jordaan. Hjir hjoed op dizze dei. En Amen, Ja Amen, Oant yn ivichheid. Amen.

Vieringen binnenkort