Wereldwijd bidden voor eenheid van de kerken

Van 17 tot en met 24 januari aanstaande is de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen. Wereldwijd bidden christenen om groeiende eenheid van de kerken en delen ze van wat hen in het geloof geschonken is, waar dat maar enigszins mogelijk is in oecumenisch verband. Het thema is: het woord is aan jou!
Ook in onze parochie wordt er samen gebeden:
  • Zondag 17 januari, om 9.30 uur in de Gertrudiskerk in Workum. Ds. Giel Schormans, zuster Thea Thoolen en pastor Nelleke ten Wolde zullen in deze viering voorgaan.
  • Zondag 17 januari, om 11.00 uur in de H. Nicolaas van Tolentijdkerk in Witmarsum. Vanaf half 11 is er gelegenheid om elkaar alvast te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Ds. Peter Wattel, zuster Flora Visser en pastor Nelleke ten Wolde zullen in deze viering voorgaan.
  • Zondag 24 januari om 9.30 uur in de Van Doniakerk in Makkum. Broeder Lieuwe Durksz en pastor Nelleke ten Wolde zullen in deze viering voorgaan.

Verder zullen er in Workum in de dagen tussen 17 en 24 januari ’s avonds om 19 uur gebedsstonden plaatsvinden, op wisselende locaties. Maandag, vrijdag en zaterdag komen we in de Bethelkerk bij elkaar, dinsdag en donderdag in de Gertrudis en woensdag in de St.Werenfriduskerk.

In Bolsward vinden er van 18 tot en met 22 januari dagelijks gebedsstonden plaats in de Maria van Sevenwoudenzaal, Grote Dijlakker 7, Bolsward. Voorgangers van de verschillende kerken van Bolsward zullen vanuit verschillende invalshoeken het thema belichten. U bent van harte welkom om u aan te sluiten. Aanvang van de gebedsstonden is 19 uur.

Voorbereiding vanuit Letland

Ieder jaar is er één land, dat het materiaal voor de beide zondagen en de periode daartussen vorm mag geven. Dit jaar komt de voorbereidingsgroep uit Letland.

In Letland is ongeveer 34% van de bevolking luthers. 25% is rooms-katholiek en 19% is orthodox of – wat genomed wordt- oudgelovig, een groep die zich afsplitste van de Russisch-Orthodoxe kerk. Ongeveer 20% geeft aan geen religie te hebben of van een andere religie te zijn. De kerken van Letland hebben geen lange oecumenische traditie en ook geen officiële theologische dialoogcommissie.  Toch weten ze elkaar steeds beter te vinden.

Het thema dat zij aan de wereld aanreiken voor de Gebedsweek is: Het woord is aan jou! Met de woorden van Petrus zeggen ze: Jullie zijn Gods volk en geroepen om Zijn grote daden te verkondigen.
Waar eenheid onder de christenen groeit, wint de verkondiging aan kracht. Laten we daarom in deze Week van gebed samen komen, elkaar ontmoeten in woord en daad, in zang en in gebed. Zo kunnen we komen tot dat waar de Letten ons toe oproepen: Samen Gods grote daden verkondigen.
 

Vieringen binnenkort