29 maart, 20:00 informatieavond Maria van Sevenwoudenzaal

Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk de titel Basilica Minor verleend. Hoe is dat in z’n werk gegaan, welke gevolgen heeft het en hoe de andere drie kerken dan?

Hoe en waarom Basilica Minor?

Je krijgt de titel Basilica Minor niet zomaar. Een briefje naar de paus sturen, heeft geen zin. Het is de bisschop die de aanvraag doet en daarbij gesteund moet worden door de Bisschoppen-conferentie. Daar hoort een heel uitgebreid vragenformulier bij dat samen met allerlei documentatie naar het Vaticaan gaat. Voor onze Franciscuskerk heeft bisschop De Korte de aanvraag in 2015 gedaan.

Deze is gehonoreerd, omdat zowel het kerkgebouw als de bijbehorende kerkgemeenschap (dat zijn we dus als parochianen allemaal samen!) aan de tamelijk strenge eisen voldoen. Het kerkgebouw moet om te beginnen groot zijn en van bijzondere architectuur. Tevens dient het zowel een regionale functie als historische betekenis te hebben, zoals een bedevaartsoord dat heeft. In Bolsward gaat het om Maria van Sevenwouden en de Zalige Titus Brandsma. De geloofs-gemeenschap dient de liturgie voorbeeldig te vieren. Er werd daarom nagegaan of er voldoende koren, kosters, misdienaars en lectoren zijn om dat goed te kunnen doen. Rome lette ook op de catechese, de diaconie en de oecumene.

Het kunnen voldoen aan al deze eisen, is niet de verdienste van een paar mensen. De verleende eretitel is te danken aan de inzet van pastores, bestuursleden en parochianen gedurende decennia. We kunnen daarom alleen maar gezamenlijk ons best doen om het mooie kerkelijke leven in onze parochie op niveau te houden of zelfs nog te verbeteren.

Wat zijn de gevolgen?

Vanaf de plechtige bekendmaking – de proclamatieviering – heet de kerk voortaan Sint Franciscusbasiliek. Het pauselijk insigne mag gebruikt worden: de gekruiste sleutels. De basiliek krijgt een eigen wapen en er worden een conopeum en tintinnabulum geplaatst. Dat zijn een draagbare geel-rode baldakijn en een staf met een klokje. Sowieso moet het gehele kerkelijk jaar gevierd worden in een basiliek. Daarnaast de feesten Petrus’ stoel (22 februari) en Petrus en Paulus (29 juni) met extra luister. Net als de dag waarop de paus verkozen werd (13 maart). Er verandert niets aan de gewone zondags-vieringen in de andere drie locaties.

En de andere drie kerken dan?

Uiteraard wisten het pastores- team, het parochiebestuur en de locatievoorzitters van de aanvraag. Gezamenlijk hebben we destijds besproken of het ons een goed idee leek, mede in het licht van het plan ‘Geloven in morgen’. We willen geloofs-gemeenschappen zijn voor de mensen. Een ander uitgangs-punt is dat elke locatie het eigen gebouw moeten kunnen betalen. Dit geldt voor alle vier locaties. Voor Bolsward is het daarom logisch Maria van Sevenwouden en de bedevaart nadrukkelijker op de voorgrond te plaatsen. Daar past de titel Basiliek bij.

Te Workum zoeken we naar een andere manier om de lasten van het gebouw met meer schouders te dragen. We willen de St. Werenfriduskerk met anderen samen gaan beheren en gebruiken. Vermoedelijk zal er daartoe een stichting moeten worden opgericht. Dit is in onderzoek. De kerk van Makkum is inmiddels verkocht en er zal een huiskerk worden geopend. Witmarsum krijgt ook met dergelijke veranderingen te maken. Op elke plek willen we vol overtuiging in geschikte ruimten vieren en dienstbaar zijn aan de samenleving. Pastoraal team en bestuur zijn er van overtuigd dat alle vier locaties een goede toekomst voor zich hebben. Voor elk van de vier locaties vraagt het wel de nodige aanpassingen. Die zijn soms pijnlijk en vragen veel inzet en energie. Maar met goede vooruitzichten: vier kerklocaties die elk naar de maat van de eigen mogelijk-heden dienstbaar zijn aan God en de mensen. Vier locaties die als parochie elkaar steunen en versterken, voortaan ondersteund door een groot compliment van onze Paus.

Vieringen binnenkort