Of eigenlijk gaan we op deze donderdagmiddag 30 maart 2017 op excursie naar Patyna. In Bloemkamp worden we ontvangen met thee/koffie en gebak door Froukje Bosma, coördinator van de dagbesteding. Na een korte inleiding laat zij ons een powerpointpresentatie zien over de organisatie Patyna, toegespitst op de Bolswarder locaties.

Patyna is een organisatie, die 33 locaties heeft verdeeld over 17 plaatsen met in totaal 3000 cliënten. In Bolsward zijn de volgende locaties:

  • De Floridus State, een zelfstandige woonvorm evenals het Heechhout. In beide locaties kan men altijd hulp krijgen en gebruik maken van de faciliteiten
  • Huylckenstein, waar men intern kan wonen maar waar ook aanleunwoningen zijn, zodat men ook hier van de faciliteiten gebruik kan maken. Ook is er dagopvang.
  • It Menniste Skil, van oudsher een doopsgezind verzorgingshuis, wordt t.z.t. veranderd in een leefgemeenschap voor kleinschalig wonen.
  • Tenslotte Bloemkamp, waar men intensieve verpleeghuiszorg kan krijgen. In al deze locaties streeft men ernaar een prettig leefklimaat te bieden en dat komt o.a. op het conto van de vele vrijwilligers.

In Bloemkamp is er 24 uurs zorg en er zijn 180 plaatsen verdeeld over 6 afdelingen: Jasmijn, Sering en Lavendel voor psychogeriatrie, Rozemarijn en Balsemien voor somatiek en dubbelzorg en Goudsbloem voor revalidatie. Er zijn 15 plaatsen voor de dagbehandeling en het streven is d.m.v. fysiotherapie, ergotherapie e.d. de cliënten zo spoedig mogelijk weer mobiel te maken zodat ze naar huis kunnen. Voor deze dagbehandeling krijgt men een budget van de regering per geval.

In Bloemkamp zijn er verschillende disciplines zoals een ziekenverzorgster als persoonlijk begeleider, verpleegkundige, voedingsassistente, gastvrouwen, activiteitenbegeleiding, een advies- en behandelcentrum met een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek, maatschappelijk werk, psycholoog, geestelijk verzorger, medisch secretaresse en dokters-assistente. Ook is er een facilitaire dienst voor huishoudelijke en technische zaken, een receptie, instellingskeuken, restaurant en een linnendienst. Er is een cliëntenraad en als slagroom op de taart de 250 vrijwilligers. In verband met de participatiemaatschappij wordt de familie van de cliënt steeds belangrijker, men probeert de cliënt de eigen regie te laten houden en daardoor zijn er meer verwachtingen van de familie en hebben zij ook meer verantwoordelijkheden.

Er is ook een zwembad in Bloemkamp, een dierenverblijf, 2 afdelingstuinen waar men één beleeftuin van wil maken, een kapel voor wekelijkse diensten en er worden wisselende kunstexposities gehouden. Men heeft in 2016 het hoogste aantal sterren voor gastvrijheidszorg gekregen.

Daarna krijgen we een rondleiding door Bloemkamp en zien we hoe men dementerende cliënten probeert te triggeren om toch nog contact met ze te hebben. Dit gebeurt met de braintrainer, spelletjes op de computer, met Sil een robot-zeehond, waar men mee kan knuffelen en tegen praten kan en met de tovertafel, een nieuwe aanwinst, mogelijk gemaakt door de 3 Bolswarder Stichtingen. Op de tafel worden bewegende beelden geprojecteerd en de cliënten gaan hiernaar grijpen waardoor de beelden veranderen. Ook muziek laten horen en zelf zingen is een geweldige manier om toch nog contact te maken, ook met diep dementerenden. Froukje benadrukt dat er ondanks de dementie toch veel plezier met de mensen gemaakt wordt en dat de verzorging zeer liefdevol is.

Met een bloemetje worden Froukje Bosma en Clara Bakker, die ook een deel van de rondleiding voor haar rekening neemt, bedankt voor de interessante presentatie en rondleiding.

Vieringen binnenkort