Met hart en ziel, in woord en daad

Pastoraal beleidsplan Zalige Titus Brandsmaparochie

Hart en ziel (missie en visie)

Jezus Christus en Zijn blijde boodschap van liefde van God voor mensen vormen het hart van onze geloofsgemeenschap. We willen onze band met Christus vieren als we Hem ontmoeten in zijn gemeenschap, in Woord en Sacrament. We willen ons door Hem laten inspireren tot navolging in ons eigen leven en zo bijdragen aan het vermenselijken van onze dorpen en steden. En in dat alles zoeken we voortdurend de ontmoeting met de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. Want christen ben je midden in de wereld en ten dienste daarvan.

Regionaal actief, lokaal betrokken

Onze parochie wordt gevormd door de 4 lokale geloofsgemeenschappen rondom de kerkgebouwen te Workum, Witmarsum, Makkum en Bolsward. We koesteren ze, ze zijn de kernen van onze parochie. We streven ernaar dat parochianen en gasten zich op elke locatie welkom weten en thuis voelen. Locatieraden staan borg voor het reilen en zeilen van de locatie, aandacht voor parochianen van jong tot oud, en lokale activiteiten. Eén Parochiebestuur behartigt het tijdelijk welzijn van de parochie: geld, gebouwen, grond en personeel. De ene PCI geeft mee vorm aan het diaconale gezicht van onze parochie. In het grote geheel van de parochie vangen we op wat de lokale gemeenschappen niet meer waar kunnen maken en vinden we de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen tot opbouw van onze gemeenschap.

Prioriteiten

Om optimaal te kunnen meewerken aan de voortgang van het Evangelie in onze dagen zijn, volgens ons, de volgende prioriteiten levensnoodzakelijk:
 1. het geloofsleven in de bestaande gemeenschappen versterken en voeden,
  dat is: elkaar als gedoopten helpen om te groeien in het besef van onze roeping om
  • de Heer te volgen,
  • de geloofsgemeenschap op te bouwen en
  • een voluit christelijk leven te leiden in en bovenal ten dienste van de maatschappij.
 2. de mensen opzoeken waar ze zijn,
  dat is: zoveel mogelijk mensen de kans te bieden op een eerste of hernieuwde ontmoeting met de rijkdom van het christelijk geloof. We willen daartoe bijzondere aandacht schenken aan de gelegenheden waar kerk en wereld elkaar tegenkomen en daar optimaal gebruik van leren maken.
 3. een meer diaconale geloofsgemeenschap worden.
  Onze Heer heeft ons geroepen en gezonden tot dienst aan de naaste, in het bijzonder aan hen die kwetsbaar zijn. We zoeken naar wegen om als geloofsgemeenschap actief deel te nemen in de maatschappij om de leefbaarheid daarvan te bevorderen. We realiseren ons dat we hierdoor ook op ons eigen geloven zullen worden aangesproken.

Pastoraal beleid

Wij verstaan het als opdracht voor onze parochie om mensen op een verstaanbare manier met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking te laten komen, in en vanuit onze geloofsgemeenschappen. Bij de concrete uitwerking per werkveld zetten we bestaand beleid voort:
 • prioriteit voor de vraagstukken van stille armoede,
 • elk weekend op elke locatie de ontmoeting rond Woord en Sacrament, bij voorkeur in de viering van de Eucharistie,
 • het ontwikkelen van doorlopende permanente geloofsvorming, en
 • verdere versterking van oecumenische samenwerking.
We doen dit alles consequent met een nieuwe blikrichting: mensen/doelgroepen zijn leidend in onze organisatie.
 
Dit alles in vertrouwen op de leiding van Gods goede Geest, voor onze geloofsgemeenschappen en allen die de samenleving in onze dorpen en onze steden uitmaken.
 
11 december 2013

Pastoraal team Zalige Titus Brandsmaparochie:
pastoor A. Bultsma en pastor N.G. ten Wolde-Hijwegen,
in samenwerking met K. van Kordelaar (diakonaal opbouwwerker)

Vieringen binnenkort