Deze werkgroep heet nieuw gevestigde parochianen, die daarvoor eerst schriftelijk zijn benaderd, welkom namens de parochie en licht hen in over de gang van zaken binnen onze parochiegemeenschap. Zij stelt hen de parochiegids ter hand en is desgewenst behulpzaam bij het leggen van contacten naar de pastoor, werkgroepen, verenigingen, scholen enz.Zoveel mogelijk wordt men bezocht door parochianen uit eigen wijk/dorp.

Contactpersonen:

Bolsward: mevr. A. Huitema-Knol, de Gear 19, tel. 572323
Burgwerd: mevr. A. Jorritsma, Schoolstraat 26, Burgwerd tel. 573540
Exmorra: mevr. J. Altena, Exmorrazyl 8, Exmorra, tel. 574546
Nijland/ Hartwerd: mevr. J. Kolkena-Mulder, Singel 4, Nijland, tel. 569278
Tjerkwerd: mevr. A. Witteveen-Altenburg, Waltawei 47, Tjerkwerd, tel. 579698
Wommels: mevr. J. de Vreeze-Henkes, Swingoerd 11,Wommels, tel. 332481

Vieringen binnenkort