Oecumene. Al vele jaren is in Bolsward een Raad van Kerken actief. Van voor elkaar onbekende volkeren zijn de kerken ook in onze stad naar elkaar toe gegroeid in waardering en respect. In de loop der jaren zijn er verschillende belangwekkende initiatieven geweest die soms zelfs landelijk de aandacht trokken. Als Christenen weten we samen te staan voor de opbouw van de oecumene: "Heel de bewoonde Wereld". Dit betekent dat de Raden van Kerken, ook onze plaatselijke Raad in Bolsward veel aandacht hebben voor wat in die "Bewoonde Wereld" in strijd is met de idealen van het Koninkrijk van God. Het milieu, de verhoudingen tussen rijk en arm in de wereld- en in ons Bolsward-, de Vredesbeweging, al deze zaken komen regelmatig aan de orde. Daarnaast probeert de Raad, door het organiseren van gezamenlijke diensten, te zoeken naar vormen waarin gelovigen van de verschillende kerkelijke tradities zich thuis kunnen voelen, of waardoor ze elkaar beter leren begrijpen. Ook de kinderen van onze scholen worden door speciale vieringen tijdens oecumenische diensten en door bezoeken aan de verschillende kerken, geleerd de verschillende Christelijke tradities te begrijpen als loten van één zelfde stam.De Bolswarder Raad van Kerken komt minimaal vier keer per jaar samen.

De zitting in de raad van kerken namens de locatie is vacant.

Vieringen binnenkort